Інженер-механік, Посадова інструкція інженера-механіка. Посадові інструкції

24.02.2017

Інструкції по алфавіту:

Інженер-механік

Ви можете завантажити посадову інструкцію інженера-механіка безкоштовно. Посадові обов’язки інженера-механіка

Стверджую

_____________________________ (Прізвище, ініціали)

(найменування установи)

00.00.201_г. №00

1. Загальні положення

1.1.Справжня посадова інструкція встановлює відповідальність, права і посадові обов’язки інженера-механіка _____________________ (далі — «підприємство»). Назва установи

1.2.На посаду інженера-механіка призначається особа з __________________освітою і стажем роботи _________________________________________________________________.

1.3.Інженер-механік приймається на посаду і звільняється з неї за наказом керівника за поданням _____________________________________________________.

1.4.У своїй роботі інженер-механік керується:

-нормативними та законодавчими документами з питань виконуваної роботи;

-методичними матеріалами, що стосуються відповідних питань;

-статутом підприємства;

-правилами трудового розпорядку;

-наказами та розпорядженнями директора підприємства (безпосереднього керівника);

-справжньої посадовий інструкцією.

1.5.У період тимчасової відсутності інженера-механіка його обов’язки покладаються на __________________________________________.

1.6.Інженер-механік повинен знати:

-основи технології виробництва продукції підприємства;

-організацію ремонтної служби на підприємстві;

-порядок і методи планування роботи устаткування та виробництва ремонтних робіт;

-систему планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації технологічного устаткування;

-нормативні, методичні та інші матеріали з організації ремонту устаткування;

-профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури підприємства, перспективи його розвитку;

-виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування підприємства, правила його експлуатації;

-методи монтажу та ремонту устаткування, організацію і технологію ремонтних робіт;

-передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ремонтного обслуговування підприємства;

-основи економіки, організації виробництва, праці і управління;

-основи екологічного законодавства;

-порядок складання відомостей дефектів, паспортів, альбомів креслень запасних частин, інструкцій з експлуатації устаткування та іншої технічної документації;

-правила приймання і здавання устаткування після ремонту;

-вимоги раціональної організації праці при експлуатації, ремонті і модернізації устаткування і ремонтної оснастки;

-основні питання трудового законодавства;

-норми та правила охорони праці, техніки безпеки;

-виробничої санітарії і пожежної безпеки.

2. Посадові обов’язки

2.1.Приимать участь у складанні титульних списків на капітальний ремонт обладнання.

2.2.Брати участь у роботі по обліку наявності та руху устаткування, складання і оформлення технічної і звітної документації.

2.3.Забезпечувати безперебійну і технічно правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування, підвищення його змінності, утримання в працездатному стані на необхідному рівні точності.

2.4.Організувати розроблення планів (графіків) оглядів, випробувань та профілактичних ремонтів устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує ці плани і контролювати їх виконання.

2.5.Забезпечувати технічну підготовку виробництва.

2.6.Брати участь у проведенні інвентаризації основних виробничих фондів, визначає застаріле устаткування, об’єкти, що потребують капітального ремонту.

2.7.Брати участь у підготовці пропозицій щодо обліку та планування робочих місць, з реконструкції обладнання, технічного переоснащення ремонтної бази підприємства, впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів;

2.8.Брати участь в експериментальних, налагоджувальних та інших роботах з упровадження та освоєння нової техніки, у випробуваннях устаткування, у прийманні нового та вийшов з ремонту устаткування, реконструйованих будівель і споруд.

2.9.Ооформлять заявки на придбання матеріалів та запасних частин, необхідних під час експлуатації обладнання та приладів.

2.10.Забезпечувати своєчасний і якісний ремонт, а також модернізацію устаткування, роботу, спрямовану на підвищення його довговічності і надійності, технічний нагляд за станом, ремонтом і утриманням будівель і споруд, раціональне використання матеріалів на виконання ремонтних робіт.

2.11.Брати участь у підготовці пропозицій з модернізації обладнання, реконструкції, технічного переозброєння підприємства, впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього середовища, у розробці планів підвищення ефективності виробництва.

2.12.Вивчати умови роботи устаткування, окремих вузлів і деталей.

2.13.Розробляти і здійснювати різного роду заходи щодо попередження позапланових зупинок устаткування, подовження строків служби деталей і вузлів, міжремонтних періодів, поліпшення збереження устаткування, підвищення надійності його в експлуатації.

2.14.Контролювати якість робіт з монтажу обладнання, раціональне витрачання коштів на капітальний ремонт, правильність зберігання устаткування на складах.

2.15.Вживати заходів щодо виявлення невикористаного устаткування та його реалізації, поліпшення експлуатації діючого устаткування, організації ремонтних робіт на основі механізації праці та впровадження прогресивної технології, вдосконалення організації праці працівників ремонтної служби.

2.16.Забезпечувати дотримання правил охорони праці.

2.17.Брати участь у вивченні причин підвищеного спрацювання устаткування, його простоїв, розслідуванні аварій, розробці та впровадженні заходів щодо їх ліквідації та запобігання.

2.18.Розробляти і впроваджувати заходи щодо заміни малоефективного устаткування високопродуктивним, скорочення позапланових ремонтів та простоїв устаткування, зниження затрат на ремонт та його утримання на основі застосування нових прогресивних методів ремонту і відновлення деталей, вузлів та механізмів.

2.19.Стежити за дотриманням на підприємстві техніки безпеки при проведенні ремонтних робіт.

Інженер-механік має право:

3.1.Вимагати від керівництва підприємства (відділу) допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.

3.2.Контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому співробітниками, службами і підрозділами.

3.3.Запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань діяльності інженера-механіка, підпорядкованих йому служб і підрозділів.

3.4.Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства і відділу, що стосуються його діяльності.

3.5.Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов’язки.

3.6.Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.7.Взаємодіяти з іншими підприємствами, установами та організаціями з виробничих та інших питань, що належать до компетенції інженера-механіка.

4. Відповідальність

Інженер-механік несе відповідальність за:

4.1.Скоєні в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення у визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством РФ.

4.2.В рамках визначених трудовим законодавством РФ за:

-невиконання розпоряджень, наказів та доручень директора підприємства;

-неприйняття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам;

-незадовільні результати діяльності, віднесеної до його функціональних обов’язків, зазначених у розділі 2 цієї Інструкції;

-надання недостовірної інформації про стан виконання планів робіт підпорядкованих служб і підрозділів;

-незабезпечення дотримання трудової дисципліни працівниками підпорядкованих служб та працівниками, які знаходяться у підпорядкуванні інженера-механіка.

4.3.Заподіяння матеріальної шкоди у визначених трудовим, кримінальним і громадянським законодавством РФ рамках.

Керівник структурного підрозділу: _____________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Короткий опис статті: посадова інструкція тракториста Посадова інструкція інженера-механіка. Посадові обов’язки інженера-механіка. Кадрове агентство КАУС. Посадові інструкції — Бібліотека HR. Кадрове агентство унікальних фахівців — кадрове агентсво Москви, ведуча рекрутингова компанія Посадова інструкція інженера-механіка. Посадові обов’язки інженера-механіка. Кадрове агентство КАУС, Посадові інструкції — Бібліотека HR, кадрова агенція, підбір персоналу, рекуртинговая компанія, пошук персоналу, пошук роботи, оперативност

Джерело: Інженер-механік — Посадова інструкція інженера-механіка. Посадові інструкції — Бібліотека HR — Кадрове агентство КАУС

Також ви можете прочитати